Napisz lub zadzwoń:

PŁOCK

Pochodzenie nazwy “Płock”, wzmiankowanej w dokumentach po raz pierwszy w XII wieku, nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Spośród wielu hipotez najczęściej przyjmowane są dwie: pierwsza, wysunięta w XVII wieku przez Wawrzyńca z Wszerecza, a poparta przez Zygmunta Glogera w XIX wieku, łączy nazwę miasta ze słowem “płot” oznaczającym zabezpieczenie przed najazdami, druga wywodzi się od greckiego wyrazu “ploto”, określającego łódź rybacką. Rozwinięciem tej hipotezy jest łączenie nazwy miasta z rzeką Płotą, która niegdyś płynęła wąwozem biegnącym jak dzisiejsza ulica Mostowa. Isnieje również inna hipoteza, wywodząca nazwę “Płock” od rdzenia “pły”, oznaczającego rozlewisko.
Historia Płocka jest długa i bogata. Początki osadnictwa na tych terenach sięgają tu – śladowo- ok. 10000 lat wstecz, a stałe osiedla rolniczo-hodowlane powstały około 4500 lat temu. Zalążkiem Płocka była wzniesiona na miejscu ośrodka kultu pogańskiego siedziba władcy feudalnego – gród warowny z podgrodziem, będący jedną ze strategicznych stacji Bolesława Chrobrego. Król uczynił gród lokalnym ośrodkiem rzemiosła i handlu oraz wybudował dla siebie i dworu preromańskie kamienne palatium i takąż świątynię w kształcie rotundy. W 1031 roku na miasto najechali i splądrowali książęta ruscy Jarosław Mądry i Mścisław Włodzimierzowicz. Zostali oni nasłani przez Mieszka II, który popadł w konflikt z Bezprymem, najstarszym synem Bolesława. Miasto podźwignęło się z upadku, a nawet zyskało na znaczeniu, gdy faktyczna władza książęca znalazła się w ręku palatyna Miecława, którego w 1047 roku pokonał książę Kazimierz Odnowiciel.
W 1075r. Powstało biskupstwo płockie.
Gdy w 1079 roku władzę przejął książę Władysław Herman, Płock, będący jego rezydencją, stał się faktyczną stolicą Polski, koncentrując życie polityczne całego kraju. Kancelaria książęca skupiała wielmożów i obcych posłów, w szkole dworskiej kształcono młodzież magnacką do objęcia urzędów państwowych. Tu odbywały się turnieje i znaczne uroczystości, jak np. pasowanie Bolesław Krzywoustego na rycerza. Na stolicy biskupiej zasiadł wówczas bp. Aleksander z Malonne, budowniczy pierwszej katedry płockiej oraz fundator słynnych Drzwi Płockich, a także mecenas sztuki i protektor ludzi nauki. Jego dziełem jest również sarkofag w bazylice katedralnej – zbudowany w latach 1130-1144, kryjący szczątki Władysława Hermana oraz Bolesława Krzywoustego.
W 1180 roku przy kolegiacie św. Michała powstała szkoła, istniejąca nieprzerwanie w tym samym miejscu do dziś (Liceum Ogólnokształcące im.Marszałka Stanisława Małachowskiego – potocznie nazywana Małachowianką).
Wiek XIII przyniósł pierwszą lokację miasta na mocy przywileju lokacyjnego wydanego przez bp. Piotra I w porozumieniu z księciem Konradem Mazowieckim. Wiek XIV to czas budowy obwarowań miejskich, wzniesionych z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, za panowania którego Płock wraz z całym Mazowszem stał się lennem państwa polskiego. W tym czasie miasto zyskało także murowany gotycki zamek i takiż kościół (farę), ponadto nastąpił znaczący wzrost.
Na początku XV wieku Płock był główną bazą zaopatrzeniową wojsk w wojnie z Krzyżakami. W 1405r. ufundowała szpital świętej Trójcy księżna Aleksandra, żona księcia płockiego Ziemowita IV i siostra króla Władysława Jagiełły.
W 1495 zmarł bezpotomnie ostatni książę płocki Janusz II. Konsekwencją tego była inkorporacja księstwa płockiego do Rzeczypospolitej. Księstwo stało się jednym z województw, a samo miasto stolicą województwa i powiatu. Ważnym momentem historii był przywilej, który w 1498 roku nadał miastu król Jan Olbracht, a zezwalał on na budowę wodociągów. Przez 100 lat Płock przeżywał swój “złoty wiek”. Wisłą spławiano do Gdańska zboże z okolicznych posiadłości ziemskich. Mieszkańcy w liczbie około 5000 trudnili się młynarstwem , piwowarstwem, sukiennictwem i rozlicznymi rodzajami rzemiosł. Rozwijało się drewniane, jak i murowane budownictwo mieszkalne. Niestety, od początku XVI wieku zaczęły na Płock spadać różne nieszczęścia. Najpierw epidemia, w czasie której zginęło 30 % ludności, potem wielki pożar niszczący zamek i kilka ulic , a następnie najazdy Szwedów w 1655 r. i 1705 r. dopełniły upadku. Wojska szwedzkie pod dowództwem króla Karola Gustawa ograbiły doszczętnie miasto. Jakby tych nieszczęść było mało, w 1731 roku w wyniku erozji skarpy płockiej, do Wisły osunęła się niemal cała ulica Nadwiślańska, między innymi z częścią kościoła farnego. Konsekwencją wszystkich tych nieszczęść był spadek liczby mieszkańców do zaledwie 1000 osób.
W drugiej połowie XVIII wieku pojawiły się oznaki stabilizacji i rozwoju. Stara Szkoła Płocka, prowadzona od pierwszej połowy XVII wieku przez Jezuitów, została przejęta przez Komisję Edukacji Narodowej. W 1793 roku miasto znalazło się w zaborze pruskim, zostały wytyczone nowe dzielnice według planów Schmida, a Prusacy przystąpili do rozbudowy Płocka. Liczba mieszkańców wzrosła do 4000. Kres rządom pruskim przyniosły wojska francuskie.
Powstało Księstwo Warszawskie, w którym z Ziemi Płockiej utworzono departament, z prefektem w osobie Rejmunda Rembielińskiego. Jemu miasto zawdzięcza teatr oraz drukarnię. On uporządkował gospodarkę m.in. nakazał brukowanie ulic, a jednocześnie organizował i uzbrajał oddziały wojskowe.
W 1815 r. w Królestwie Kongresowym Płock ponownie stał się miastem wojewódzkim. W tym czasie urząd prezesa komisji Województwa Płockiego sprawował Florian Kobyliński, uczestnik kampanii napoleońskich, dobry administrator i gospodarz. Jego długie lata urzędów przyniosły miastu rozwój budownictwa oraz powstanie wielu gmachów publicznych. Między innymi założono Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Towarzystwo Naukowe Płockie i Muzeum. Ukazało się także pierwsze płockie czasopismo literackie – “Dziedzilia czyli Pamiętnik Płocki”.
Ludność wzrosła do ponad 10.000 mieszkańców.
23 września 1831 roku w gmachu Ratusza , wzniesionego w latach dwudziestych XIX wieku, według projektu Jakuba Kubickiego, zebrał się ostatni sejm Królestwa Polskiego.
Powstanie Styczniowe przyniosło w Płocku i okolicy walki oddziałów powstańczych z wojskami rosyjskimi. Właśnie w Płocku na błoniach 15 maja 1863 r. został stracony naczelnik wojskowy województwa płockiego Zygmunt Padlewski. Jednocześnie w tym okresie rozwijało się prężnie życie społeczno – kulturalne, powstawały towarzystwa dobroczynne, naukowe, lekarskie, korporacje zrzeszające robotników, rolników, młodzież, sportowców itd. Między innymi powstały: Spółdzielnia Spożywców “Zgoda” (1870), Ochotnicza Straż Ogniowa (1874) i Towarzystwo Wioślarskie (1885). Zapoczątkował swój rozwój przemysł maszynowy (1870). W drugiej połowie XIX stulecia założono wodociąg, a na początku XX wieku ruszyła elektrownia na Radziwiu, zaopatrująca miasto w energię elektryczną. Dodatkowo w 1916 roku Płock uzyskał stały most na Wiśle.
Ludność miasta wzrosła do 24.000 mieszkańców.
Od 1915 roku do końca I wojny światowej Płock znajdował się pod okupacją niemiecką. Po odzyskaniu niepodległości Płock jeszcze raz wpisał się do historii Polski, tym razem dzielną obroną przed nawałą bolszewicką w sierpniu 1920 r. i został odznaczony Krzyżem Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
W 1923 roku do Płocka przyłączono Radziwie, które od tej pory stało się jedną z dzielnic miasta. Od 1925 roku nastąpił prężny rozwój i przedłużenie szlaków komunikacyjnych. Został wybudowany nowoczesny dworzec kolejowy oraz w centrum miasta powstał dworzec samochodowy. Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i przemysłowemu towarzyszył rozwój życia kulturalnego Płocka. Na podkreślenie zasługuje działalność Klubu Artystycznego Płocczan oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. Prócz teatru czynne były dwa kina.
Podczas II wojny światowej Płock uległ wielkim zniszczeniom. Już w pierwszych dniach września 1939 roku bomby spadły na dworzec kolejowy oraz trafiły w bazylikę katedralną. Miasto zostało włączone do Rzeszy. Część mieszkańców (w tym ludność żydowską) wywieziono do obozów lub do Generalnej Guberni. Wśród wywiezionych byli obaj biskupi: ordynariusz abp. Julian Antoni Nowowiejski i sufragan bp. Leon Wetmański. Obaj zginęli w obozie Działdowym w 1941 r. We wrześniu 1942 roku na placu noszącym teraz nazwę “13 Straconych”, powieszono trzynastu działaczy ruchu oporu. W styczniu 1945 r. opuszczający Płock okupanci spalili żywcem 79 Polaków. Ogółem zginęło ponad 11000 mieszkańców, zabytkowy gmach teatru został rozebrany, dzielnica żydowska wyburzona, a most na Wiśle wysadzony w powietrze.
Wyzwolenie Płocka przyszło 21 stycznia 1945 roku, a ludność przystąpiła do odbudowy miasta. W 1948 r. powstała Fabryka Maszyn Żniwnych. Odbudowano stocznię i przylegający do niej port, budując w nim wielki elewator zbożowy. Zapoczątkowano budowę osiedli mieszkaniowych, rozbudowano bazę szkolnictwa zawodowego, wzniesiono dom handlowy “Centrum”. W 1960 r. rozpoczęła się budowa kombinatu petrochemicznego – Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, przerabiających ropę sprowadzaną ze Związku Radzieckiego. Pierwsze produkty rafinacji ropy uzyskano w 1964r. Rurociąg został uruchomiony rok wcześniej. Na wschodnich peryferiach miasta w 1970r. powstało wielkie przedsiębiorstwo dziewiarskie “Cotex”. Pięć lat później swą działalność artystyczną rozpoczął Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniewskigo.
Z dniem 1 czerwca 1975r. Płock ponownie stał się miastem wojewódzkim.
W styczniu 1982r. miała miejsce powódź stulecia. Pod wodą znalazł się wtedy cały lewobrzeżny Płock, czyli Radziwie wraz z okolicznymi wsiami.
7 – 8 czerwca 1991r. Przybycie z pielgrzymką do Płocka Ojciec Św. Jana Paweła II.
1 stycznia 1997r. W wyniku reformy administracyjnej kraju Płock przestał być miastem wojewódzkim. Znalazł się w granicach województwa mazowieckiego. Jest siedzibą powiatu grodzkiego.
1999r. W wyniku poączenie Petrochemii Płock S.A. i CPN powstaje Polski Koncern Naftowy.
30 kwietnia 2000r. Ogłoszenie świętą ( przez Papieża Jana Pawła II ) siostry Faustyny Kowalskiej, która 22 lutego 1931r. miała w Płocku pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego.
2002r. Rozpoczęcie budowy drugiej przeprawy mostowej przez Wisłę – Mostu Solidarności.
2007 r. – 770-lecie lokacji miasta (1237).
7 marca 2007r. Płock odwiedzają Prezydent Polski Lech Kaczyński oraz Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.
1 czerwca 2007r. Płock odwiedzają Premier Polski Jarosław Kaczyński oraz premier Litwy Gediminas Kirkilas.
13 października 2007r. – oddanie do użytku nowego mostu na Wiśle – Mostu Solidarności.
1 luty 2008r. – po dwóch latach generalnego remontu swoją działalność wznawia Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego.

Tekst pochodzi ze strony: www.malachowianka.plock.org.pl

Płock, Stary Rynek (źródło: http://www.polskaniezwykla.pl)