Napisz lub zadzwoń:

Badania wykopaliskowe

Firma Arkadia świadczy wszechstronne usługi w zakresie badań archeologicznych na terenie wschodniej i południowej Polski. Każda budowa wykonywana na terenie objętym ochroną konserwatorską zgodnie z prawem musi mieć przeprowadzone odpowiednie ekspertyzy. Wykopaliskowe badania archeologiczne stosuje się w sytuacji, gdy przebieg inwestycji znajduje się w kolizji ze stanowiskiem archeologicznym. Archeolog w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustala powierzchnię niezbędną do przeprowadzenia badań pod daną inwestycję. Badania archeologiczne mają na celu rozpoznanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego, który mógłby zostać zniszczony podczas prac ziemnych.

Badania archeologiczne, w których przeprowadza się wykopaliska, dzielą się na dwa typy: o wąskim i szerokim zakresie. Te pierwsze wykonuje się w formie badań sondażowych, które obejmują kilka wykopów na powierzchni do 20% inwestycji i dotyczą stanowisk z niewielką ilością zabytków. Archeologiczne badania szerokopłaszczyznowe wykonuje się przede wszystkim na stanowiskach w formie osady lub cmentarzyska i dotyczy kompleksowej ekspertyzy całej powierzchni inwestycji. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi i proponuje reprezentację przed Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie, załatwiając formalności związane z wykopaliskami archeologicznymi

Oferujemy profesjonalne archeologiczne badania wykopaliskowe zarówno inwestorom prywatnym, jak i firmom oraz instytucjom. Nasze usługi na wykopaliska archeologiczne świadczymy także w Warszawie i okolicach. Prowadzone przez nas prace zawsze staramy wykonać się w taki sposób, aby nie zakłócać harmonogramu budowy. Całość działań przebiega zgodnie z ustalonym z inwestorem planem wykopaliskowych badań archeologicznych, którego przykład przedstawiamy poniżej.

Plan wykopaliskowych badań archeologicznych

Sierakośce stan. 3 (AZP 111-83/20)

Badania archeologiczne o charakterze przedinwestycyjnym, ratowniczym  dotyczą inwestycji pn. „Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Sierakościach”.

Główny kolektor sanitarny zlokalizowany jest na południe od zabudowań wsi i przebiega przez terasy nadzalewowe rzeki Wiar.  Przebieg kanalizacji koliduje z trzema stanowiskami archeologicznymi.

Stanowisko Sierakośce 3 (AZP: 111-83/20), zgodnie z kartą ewidencyjną stanowiska (KESA) zlokalizowane na działkach: …………………………………………, które to działki objęte są inwestycją.

Zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi w obrębie stanowiska należy przeprowadzić badania wykopaliskowe (postanowienie WUOZ znak…….). Kolizja, a tym samym odcinek inwestycji obejmuje w przypadku stanowiska Sierakośce 3 ok. 320 mb. Odcinki kolizji i przewidywanych badań zaznaczone na dołączonym planie.

Wykop pod kanalizację realizowany będzie w szerokości ok. 150 cm. Tym samym obszar badań obejmie 480 m2.

Przewiduje się wykonanie sond określających miąższość humusu, a następnie mechaniczne oddarniowanie wykopów (na odcinkach porośniętych). Na polach ornych usuniecie warstwy ornej do uchwycenia stropów obiektów. Odsłonięte obiekty zostaną wyeksplorowane metodą „negatywową”. Całość prac dokumentowana będzie fotograficznie, rysunkowo i opisowo zgodnie z przyjętymi standardami.

Po zakończeniu badań archeologicznych i spisaniu protokołu odbioru teren przejmie wykonawca prac inwestycyjnych.

W związku z realizacją dalszych działań inwestycyjnych teren nie będzie zasypywany i przywracany do stanu poprzedniego.